Categoriearchief: Verslagen & Notities

Verslag PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2018

Op 3 september 2018 was er weer de jaarlijkse PartnerGroepBijeenkomst (PGB) waarvan hieronder een verslag. U kunt het verslag ook downloaden, printen  of in een ander venster openen door op de zwarte balk op het pijltje te klikken zoals in het voorbeeld hieronder:

Hieronder het verslag in PDF vorm:

Toekenning Fondsen 2018

Wederom is het Stichting Uden WereldWijd gelukt om een groot aantal projecten financieel te ondersteunen. 24 projecten voor dit jaar!  En met deze financiële ondersteuning kunnen onze Partners weer volop aan de slag met hun projecten in derdewereldlanden.

Het bestuur heeft de aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds Kleinschalige Projecten zorgvuldig beoordeeld. Hieronder de lijst met de begunstigde Partners voor 2018.

Zoals gebruikelijk vragen wij aan onze Partners om verslag uit te brengen van de bestedingen én resultaten van hun projecten. Natuurlijk ook weer graag ondersteund met wat fotomateriaal of een kort filmpje.


Verslag PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2015

Hieronder het verslag van de Uden Wereldwijd PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2015. Het volledige verslag kunt u ook downloaden Download het verslag

Verslag van de PartnerGroepBijeenkomst (PGB) gehouden op maandag, 31 augustus 2015 van 19.30 uur tot 22.00 uur in:

Locatie: de vergaderruimte van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o.

Aanwezig:

 • 25 vertegenwoordigers van 18 partners (van het totaal partnerbestand van 23).
 • 5 bestuursleden UWW en Thijmen van Loenen en Ron Linders (Benefietconcertevaluatie)
 • Noud van Hout van de Watoto-Foundation Tanzania.
 • 10 vertegenwoordigers/vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden.
 • Totaal 40 deelnemers.

Afwezig:

 • Met afmelding:
  • Venti Venti (Harold van Zutphen)
  • Oyugis Integrated Project (Marleen Koning)
  • Qolothani (Rita de Munck).
 • Zonder afmelding:
  • Foundation for Disabled People (Niels Spitters)
  • FreeKenya (Lieke Bronts) 
  • OBS de Brinck (Sandra van Prooyen)

 • Opening en terugblik op de PGB van 8 september 2014:

Jan van den Boom heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Hij laat de presentielijst rondgaan en vraagt de vertegenwoordigers van de partners die in te vullen. Verder doet hij navraag naar de afmeldingen. Voor een terugblik op de Partnergroepbijeenkomst van 8 september 2014 verwijst hij naar het verslag, dat men kan vinden op de website van Uden WereldWijd.

 • Stand van zaken bij Uden WereldWijd door Jan van den Boom:

-Jan van den Boom blikt even terug op een aantal gebeurtenissen in het afgelopen jaar die het vermelden waard zijn. -Met ingang 1 januari 2015 zetten de kledinginzamelaars KICI en Humana hun werk voort onder de naam Sympany gevestigd te Utrecht. Het bestaande contract dat UWW had met KICI werd ongewijzigd overgenomen door Sympany.

Inmiddels zijn alle 2000 textielinzamelcontainers, waarvan er nu 21 antidiefstal exemplaren staan in de gemeente Uden, overgespoten in de kleur beige en voorzien van het bedrijfslogo. Het logo van Uden Wereldwijd wordt nog op de containers geplakt.

-Eind 2014 kenden we een bestand van 20 partners. Voor financiele ondersteuning uit het Fonds Kleinschalige Projecten werden in oktober 2014 in totaal 13 projecten ingediend en werd een bedrag van € 9300,– uitgekeerd.

-In 2014 werd op verzoek van het bestuur van UWW door een eindexamenstudente van de Avans Hogeschool een onderzoek ingesteld om de textielcomponent in toenemende mate uit het huishoudelijk afval gescheiden te krijgen teneinde daarmee de inzamelopbrengsten te verhogen. De eindrapportage ligt bij de gemeente Uden.

-Op 4 oktober 2014 werd door bestuurslid Ton van der Vegt deelgenomen aan het burgerinitiatief Uden G 1000. Ons plan “Uden afvalvrij in 2020” werd met 9 andere ideeën uit 400 voorstellen gekozen met het doel om Uden groener en leefbaarder te maken. Een van de doelen is het gescheiden inzamelen van textielaanzienlijk te verhogen.

-Verder hebben we met een delegatie een werkbezoek gebracht aan de Kringloopbedrijven Maasland en hebben met wethouders Van Merwerode en Tuithof gesprekken gevoerd om de afvalscheiding effectiever ter hand te nemen.

-Er is een separaat gesprek geweest tussen voorzitter en wethouder Van Merwerode om zeker te stellen dat bij gewijzigd beleid de bijdrage aan UWW gehandhaafd blijft.

-In 2015 is er een overleg geweest met de bestuursleden van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. en die van de stichting Caritas St. Petrus, om door samenwerking elkaars werkzaamheden te versterken.

-UWW is de vaste ambassadeur geworden van de Trap-In waardoor zij hen financieel ondersteunt in de organisatie van het jaarlijks terugkerend fietsevenement om het steunen van goede doelen te kunnen continueren. In 2015 werd door de Trap-In voor 15 internationale ontwikkelingsprojecten elk een bedrag va € 2600,– uitgekeerd.

-Door Ron Linders is onze website op diverse momenten in 2015 up to date gehouden. Via de website van Uden WereldWijd bestaat niet alleen de mogelijkheid om je aan te melden als partner, maar kan ook een aanvraag uit het FKP gedaan worden en nieuws over de projecten van partners wordt doorgestuurd.

-Verder zij vermeld, dat zich 3 nieuwe partners hebben aangemeld, namelijk Qolothani Makhosikazi Zuid-Afrika met Rita de Munck; de Stichting Thembalethu Nederland in Zuid Afrika, met Rina Brugmans en de stichting FreeKenya in Kenya met Lieke Bronts als vertegenwoordiger.

 • De financiele situatie en het Fonds Kleinschalige Projecten door John Troost:

John Troost stelt zich aan de aanwezige partners voor als de nieuwe penningmeester van ons bestuur. Hij neemt de partners even mee door het financieel overzicht van de stichting. De jaarrekening van 2014 is gepubliceerd op de website. Daar valt te zien dat we 2014 afsloten met een positief saldo van € 1643,–. De inzamelopbrengst over 2013 was een bedrag van € 8987,– en werd door KICI uitbetaald aan UWW in mei 2014. We hebben uit het Fonds Kleinschalige Projecten aan 13 partners in totaal € 9300,– uitgekeerd. In mei 2015 ontvingen we van SYMPANY de inzamelopbrengsten van het jaar 2014 in de vorm van een bedrag van € 19.187,–. Tot 15 oktober 2015 kunnen de partners hun aanvragen om financiele ondersteuning uit het Fonds Kleinschalige Projecten digitaal indienen. De benodigde formulieren zijn te vinden op de website. Na de beoordeling van de aanvragen volgt bij toekenning de uitbetaling in de maand december. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare bedrag. Het bestuur van UWW hecht eraan te zeggen, dat het gehele saldo ten goede komt van de partners, met uitzondering van een bedrag van € 3000,– dat in reserve wordt gehouden voor tussentijdse aanvragen in geval van mondiale noodsituaties.

 • UWW en het burgerinitiatief Uden G 1000 door Ton van der Vegt:

Het bestuur van de stichting Uden WereldWijd legt zich er voortdurend op toe om de inzamelopbrengsten van in onbruik geraakt textiel te verhogen teneinde de duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking beter te kunnen  bedienen. In 2013 kregen we voor elke ingezamelde kilo een bedrag van 6 Eurocent. Over de inzameling in het jaar 2014 ontvingen we, na het openbreken van het contract, een bedrag van 12 Eurocent. Over 2013 ontvingen we Iets minder dan € 9000,– en over 2014 namen die inkomsten al toe tot iets minder dan € 20.000,–.

Naast dit financiele aspect leggen we ons er ook op toe dat de inwoners van Uden het huishoudelijk afval beter scheiden. In mei 2014 ging een studente in opdracht van het bestuur van UWW al aan de slag om te onderzoeken hoe de burgers in Uden te motiveren afval te zien als grondstof en om ondermeer meer textiel voor hergebruik aan te bieden. Bij een onderzoek naar de samenstelling van het restafval bleek dat 50% textiel gerecycled had kunnen worden. De aanbevelingen om burgers door middel van een goede communicatie te motiveren en het goede gedrag te belonen, werden in de vorm van een eindrapportage aangeboden aan de gemeente Uden in juni 2014. 

Op 4 oktober 2014 werd door Ton van der Vegt namens Uden WereldWijd deelgenomen aan het burgerinitiatief Uden G 1000. Het plan van UWW “Uden Afvalvrij in 2020” werd met 9 andere uit 400 ideeën uitgekozen om verder uit te werken in het doel Uden leefbaarder te maken. Dit verder uitgewerkte plan met tal van aanbevelingen, adviezen en best practices is in mei 2015 aangeboden aan de afvalbeleidsambtenaar van de gemeente Uden en verwerkt in de beleidsnotitie/koers “Udens Afval in beweging 2015-2020” Uden Afvalvrij betekent,  dat er in 2020 nog slechts 5% restafval is waardoor 30% meer textiel uit de restafvalcontainers wordt gered en in ondermeer in de inzamelcontainers van UWW terechtkomen, waardoor de inkomsten in 2020 zullen stijgen met een bedrag van € 10.000,–. Hierdoor komt het beschikbare bedrag voor duurzame internationale ontwikkelingsprojecten van partners op een totaalbedrag van  ongeveer € 30.000,–. Ondertussen zijn in totaal 1400 huishoudens van de wijken Melle en Hoeven in de gemeente Uden uitgenodigd voor proef met een nieuwe afvalinzamelmethodiek met een looptijd van 1 jaar. 

 • Evaluatie van het Benefietconcert van 31 mei 2015 door Thijmen van Loenen en Ron Linders:

Download de presentatie van de evaluatie Download de presentatie

De organisatoren Thijmen van Loenen en Ron Linders presenteren aan de hand van een power-point presentatie de evaluatie van het Benefietconcert  in de Pul gehouden op 31 mei 2015 en blikken daarbij terug op het ontstaan van dit evenement. In 2013 organiseerden medewerkers van de stichting Thamsanqa (partner van Uden WereldWijd) het eerste Benefietconcert in de Pul. Het bezoekersaantal was 300 en de opbrengst € 3000,–. Tijdens de Partner Groep Bijeenkomst van het UWW van 8 september 2014 nodigde Thamsanqa alle partners uit om deel te nemen aan dit evenement. Twee partners namelijk Amara Foundation en Steun voor Lombok verklaarden zich bereid bij de organisatie van het concert in 2015 mee te helpen.

Op 31 mei 2015 vond het 2e Benefietconcert  Uden in De Pul plaats onder de vlag van en met financiele steun van de Stichting Uden WereldWijd. Het werd een succes, maar er waren 200 bezoekers en de opbrengst was € 1500,– De 3 organiserende stichtingen waren erg enthousiast ondanks minder bezoekers en een lagere opbrengst dan in 2014.

De organisatie gaat door, omdat het publiek laaiend enthousiast was. Ze zijn ervan overtuigd dat ze de opbrengst aanzienlijk kunnen verbeteren en ze beschikken over een berg aan nieuwe suggesties. De Udense artiesten op de planken voor derde-wereld-landen-talenten zeiden laaiend enthousiast te zijn over de ingezette traditie en zegden hun medewerking om niet in de toekomst toe. De organisatie zegt er heilig in te geloven dat we als partners alleen maar beter kunnen worden door deze manier van samenwerking.  

Het doel van het Benefietconcert Uden is om de kinderen in de derde-wereld-landen de mogelijkheid te geven om hun talenten verder te ontwikkelen met hulp van de Udense artiesten, Uden WereldWijd, sponsoren en De Pul.

De kinderen moeten het dus hebben van ons partners. De organisatie begrijpt niet waarom er zo weinig animo is. De partners willen toch graag geld voor hun projecten en daarvoor rolt het Benefietconcert Uden de loper weer uit. Samen zijn we sterk en maken we meer mogelijk. Daarom worden de partners uitgenodigd om te helpen bij de organisatie. Je moet er veel voor doen, maar je krijgt er veel voor terug.

Udens talent zingt voor de ontwikkeling van talenten in derde-wereld-landen, laten we de traditie hoog houden! Je kunt je in de pauze aanmelden bij Maria Vermeer, Ron Linders of Thijmen van Loenen. Ondertussen hebben zich in totaal 6 partners  gemeld.

 • Pauze:

In de pauze sluiten 10 vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. aan bij de aanwezigen. Zij zijn door het bestuur van UWW uitgenodigd om naar de uiteenzetting van het werk van Noud van Hout  voor de Watoto-Foundation in Tanzania te luisteren. De SWU heeft in de afgelopen jaren een grote hoeveelheid gereedschap en gereviseerde machines geleverd ondermeer voor een onder leiding van Noud van Hout gebouwde technische school voor 300 leerlingen in de buurt van Gonja Tanzania. Ook Adriaan Sanders van de stichting Trap In, welke organisatie het werk van de Watoto-Foundation vaak financieel heeft gesteund en Jas van Stiphout en Wilhelmien Donkers van de stichting Caritas St. Petrus Uden, die de Watoto-Foundation vaak hielpen,  kwamen niet alleen als partners van het UWW maar ook om naar de presentatie van Noud van Hout te luisteren. We zijn nu met 40 personen. Verder meldden zich 3 partners aan om het Benefietconcert Uden 2016 mee te helpen organiseren, Adamfo Foundation van Hanneke Nooijen, Thembalethu Nederland van Rina Brugmans en de Watoto-Foundation van Ton van der Vegt.

 • Presentatie Watoto-Foundation Tanzania door Noud van Hout:

Aan de hand van een grote hoeveelheid foto’s gemaakt in de afgelopen 13 jaar dat Noud van Hout actief is voor de Watoto-foundation in Arusha Tanzania, werd een hartverwarmend betoog gehouden over de verrichtingen in dat Afrikaanse land. Noud was uitgenodigd door Ton van der Vegt, ambassadeur van de Watoto-Foundation Tanzania.

Hij vertelde over het jongerencentrum waar 75 voormalige hardcore straatkinderen intern gedurende 4 jaar worden opgeleid voor een technische opleiding. In een periode van 10 jaren studeerden 750 kinderen af en verlieten het opleidingcentrum met een diploma en een baan. Ook werd verteld over het eerste hotel Kiboko-Lodge in de wereld, dat door voormalige straatkinderen en afgestudeerde studenten van Watoto wordt geëxploiteerd. Dit hotel is een vakleerschool en vormt een belangrijke inkomstenbron voor de Foundation. Noud van Hout heeft het dan tot slot over de 13 bouwprojecten, die hij in de loop van de tijd in Arusha en omgeving heeft geleid. Hij bouwde een kerk, basisscholen en technische scholen. Hij heeft de bouw van een  technisch school voor 300 leerlingen in maart 2015 afgerond en geeft thans leiding aan de bouw van een 2e kerk. Eindexamenleerlingen van Watoto worden daarbij ingezet. 

Met volledige instemming van de mensen in de zaal verlengde hij zijn aanvankelijke uiteenzetting van een half uur met een uur . De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd en spraken na afloop hun waardering uit voor zijn internationale ontwikkelingswerk. Noud bedankte op zijn beurt de Udense bevolking, ondernemers en stichtingen als De Trap-In, Caritas en de Solidariteitswerkplaats Uden en Uden WereldWijd voor de financiele ondersteuning van zijn werk. 

Tenslotte werd Mathieu van Dijk, locatiemanager van de stichting Solidariteitswerkplaats Uden, door Noud van Hout naar voren gevraagd. Mathieu werd bedankt omdat hij begin 2015 zijn gratificatie van € 500,– als beloning voor de Vrijwilliger van het Jaar 2014 van de gemeente Uden, ter beschikking had gesteld aan de Watoto-Foundation. Ook viel hem dank ten deel voor het leveren van een grote hoeveelheid gered gereedschap en naaimachines in kisten van zeer goede kwaliteit aan de Watoto-Foundation. Een knap staaltje van duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking en hergebruik in Tanzania van het in Nederland in onbruik geraakt gereedschap. 

 • Van 8 Millenniumdoelen naar 17 Duurzaamheidsdoelen door Jan van den Boom:

Als gevolg van het uitlopen van de presentatie van Noud van Hout restte er geen tijd om op dit agendapunt verder in te gaan. Wat de voorzitter had willen zeggen is, dat het besuur van de stichting Uden WereldWijd bij de beoordeling van de aanvragen van de partners uit het Fonds Kleinschalige Projecten een of meer van de 8 millenniumdoelen als voorwaarde voor het toekennen hanteert. Door de Verenigde Naties worden het effect van de doelen eind dit jaar geëvalueerd, waarna de overstap wordt gemaakt naar 17 duurzaamheidsdoelen, te behalen in 2030.

Een voorbeeld van een van de transitie van een millenniumdoel naar een duurzaamheiddoel is dat aanvankelijk de kindersterfte voor het 6e levensjaar gehalveerd diende te worden en er op basis van de duurzaamheidsdoelen in 2030 wereldwijd geen enkel kind meer sterft aan een vermijdbare ziekte. Het bestuur gaat zich in het najaar van 2015 beraden over deze doelen.

 • Wat er verder ter tafel komt:

Gelet op de tijd en de behandelde zinvolle onderwerpen, laten we het hierbij.

 • Rondvraag en afsluiting:

Jan sluit de bijeenkomst af met een oproep aan de partners, de projectaanvragen voor 15 oktober 2015 zoveel als mogelijk digitaal via de website te sturen naar John Troost. De beoordeling vindt plaats in november en bij toekenning staat het toebedeelde bedrag eind december 2015 op ieders bij het bestuur bekende bankrekeningnummer van de betreffende partner. Jan dankt de aanwezigen, Noud van Hout en de SWU voor de faciliteiten.

De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur.

De secretaris van de stichting Uden WereldWijd,

Ton van der Vegt.

Dit verslag werd vastgesteld op donderdag, 1 oktober 2015.           

Voorzitter Jan van den Boom, voorzitter Ton van der Vegt, secretaris

Uitstel Partner-Groep-Bijeenkomst

images (3)Rond deze tijd bent U, als vertegenwoordiger van de bij het UWW aangesloten partner gewend een uitnodiging te ontvangen van het bestuur van de Stichting Uden Wereldwijd voor de halfjaarlijkse Partner-Groep-Bijeenkomst. In onze bestuursvergadering van 6 maart 2014 hebben we besloten de voorjaars-PGB over de zomervakantie te tillen.


Na het overlijden van onze voorzitter Rob Metsch op 1 januari 2014 zijn we bezig geweest de functies en taken in het bestuur te herschikken en aan te vullen.

Verder heeft Leslij Nahar, die jarenlang de functie van penningmeester vervulde zijn bestuurslidmaatschap bij het UWW opgezegd, omdat hij een afvalinzamelingsproject heeft omarmd in Suriname en daarvoor lange tijd in zijn geboorteland Suriname zal vertoeven.

Het aantal bestuursleden was 6, we gingen door de geschetste situatie terug naar 4 en besloten met 5 leden verder te gaan. We zijn blij en tevreden, dat we de ontstane vacature door het spontane toetreden van Ike van der Goot hebben kunnen invullen en dat we de functies en taken vlot hebben weten te verdelen.

Vorenstaande feiten en omstandigheden hebben het bestuur van het UWW doen besluiten om de Partner-Groep-Bijeenkomst van april 2014 te verschuiven naar begin september 2014.


 

Klik op Download voor het verslag dat per post aan alle Partners is verzonden

 

Verslag PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2013

Verslag PGB Hieronder treft u het verslag aan van een geslaagde PartnerGroepBijeenkomst (PGB) die in april 2013 heeft plaatsgevonden.

Het verslag is ook te downloaden voor uw persoonlijk archief. Klik om te downloaden


Logo Uden WereldWijd 200PartnerGroepBijeenkomst (PGB) 2013

KERNDOELEN

In de openingswoorden werd even terug gekeken op het voorgaande jaar. het Stichtingsbestuur bestaat uit 6 leden. We zoeken nog een secretaris waarmee dan het bestuur weer een compleet aantal heeft.

In samenwerking met anderen is een stichting FairTradeUden opgericht en wordt er gewerkt aan een landelijke erkenning voor Uden als Fairtrade Gemeente. Voor ons is dat een invulling van het 8e millenniumdoel; o.a. eerlijke handel.

Bij de beoordeling van de aanvragen bij ons Fonds Kleinschalige Projecten, een van de drie kerndoelen van UWW, worden ook eerdere begunstigingen in de beoordeling meegewogen. Zo zal rekening en verantwoording van het besteedde bedrag gevraagd worden. Uitgangspunt zal daarbij zijn “kennisoverdracht”. Het tweede kerndoel is de actie “kledinginzameling” en het derde kerndoel is de “bewustwording” bij de Udense inwoners.

In het kader  van het laatste kerndoel hebben wij, samen met de Gemeente, KICI en de Bibliotheek Uden, een TEXTIELWEEK georganiseerd. De medewerking van twee partners daarbij is bijzonder gewaardeerd alleen voor een hele week was het aantal ‘helpende handen’ wat beperkt.

PORTEFEUILLE

Omdat elk bestuurslid een ‘taak’ of, zo men wil, ‘portefeuille’ werd ook per lid een uitleg gegeven en wat van belang daarbij was doorgegeven. In de ‘webpage’ – Het bestuur – staat bij elk de taak. Alleen voor de actie Kledinginzameling staat een telefoonnummer voor contact bij bijzonderheden. Het centrale telefoonnummer is die van het (nog voorlopige) secretariaat.

Een oproep van onze webmaster aan de Partners; stuur hem digitaal foto’s en een korte uitleg van de organisatie en haar doelstelling. Met evt. vermeldingen van ‘linken’ ter doorverwijzing. Communicatie is in het belang van elke organisatie, ook die van u, dus! Wij zijn ook op Facebook.

EEN VAN DE VELEN

Het tweede deel van de bijeenkomst was een presentatie over een in Zuid-Afrika werkende Stichting Thamsanqa terwijl hun vertegenwoordigers hier, in Nederland, proberen fondsen voor het werk te werven. Met een korte (10 min.) film werd het werk en de problemen daarbij op ons ‘bordje’ gelegd. In een kleinschalige kinderopvang, in de eigen gemeenschap, een huis met een ‘moeder’ en met behulp van vrijwillige begeleid(st)ers die de ‘Moeder’ helpen bij hun zorg en aanpak voor/van de kinderen. Deze zorg wordt gegeven tot 18 jaar… of tot de opleiding afgerond is. Als recent voorbeeld; zo is er op dit moment een voetbal trainer uit de ‘township’ aan een opleiding voor sociaalwerker begonnen.

Bij de vragenronde was natuurlijk de zorg om de betaalbaarheid van het project en de eerder genoemde leeftijd van 18 jaar. Bij dat laatste is de stelling altijd; onze kinderen moeten ook kans op werk hebben anders vallen ze terug in hun uitzichtloos bestaan als straatkind, als weeskind, als zwerfkind. Iets te kennen of vaardigheden hebben geeft kansen op een bestaan.

Zorgen die onze Partners ook bij hun project voelden.

ALS EEN STEEN…

Het derde deel van het programma, was ‘ingericht’ rond de Pauze.’Watercirkels”. Een gespreksronde waarbij de Partners, verdeeld in groepjes, elkaar hebben verteld over hun organisatie en de ervaringen die in het werk opgedaan worden. Met andere woorden elk werpt zijn of haar “steen” in de ”vijver van kennis en ervaring” en de ervaringscirkels overlappen elkaar onderweg naar elke gesprekspartner.

Uit de ingeleverde reactieformulieren blijkt dat men de manier van kennis en ervaringsuitwisseling prettig vond en inhoudelijk inspirerend. Voor geen van de partners was het een probleem om bij een volgende PGB over hun organisaties een presentatie te houden.

GGT

Het vierde deel van het programma was een presentatie over Samenwerken in Transporten. Het is door de tijd heen moeilijker geworden om transporten naar projecten te organiseren. Er zijn drie mogelijkheden naast die welke u toen en nu al gebruikt(e); meenemen in de eigen bagage. Weg-, Zee- en Luchttransport. Denk niet dat u de enige bent met dat probleem. Alle Nederlandse organisaties en projecten zitten met het vervoersprobleem van Goede Gaven Ttransporten. Maar al te vaak houdt men de gevonden ‘oplossingen’ voor zichzelf. Omdat ze zo goedkoop waren?

Het voorbeeld van de luchttransporten toont al aan dat juist de uitwisseling van, ook die kennis goed werkt om een gezamenlijk transport te organiseren. Deze week is er een transport onderweg gegaan waarbij twee Partners samenwerken. Simpel door het feit dat kledinggiften aan UWW door hen in dezelfde richting geregeld konden worden. Een andere Partner heeft een kledingtransport kunnen regelen met een luchtvaartmaatschappij waarbij een toezegging in kilo’s verkregen werd voor een groep van ruim vijftien meevliegende projectvrijwilligers.

Transport nodig. Neem contact op met UWW en wij zullen u informeren over, in contact brengen met en noteren graag de ervaring(en) van u.

AFSCHEID

We wisten het, het zat er aan te komen. Maar deze avond werd afgesloten met een afscheid. Afscheid van Heddy Bodewes. Binnen het bestuur aansturend, bijsturend en versturend wat aan de orde kwam en, volgens haar, binnen een van de drie ‘etiketten’ viel. Een goede onderlinge samenwerking, zowel vanaf de bestuursstoel als van ‘uit de mouwen’ was het kenmerk waarbij zij door haar ‘achterban’ ondersteund werd. Zowel Heddy en haar man, beiden, hebben we bedankt.

Verslag r.metsch, vz