Aanvragen Fonds Kleinschalige Projecten (FKP)

De Stichting Uden WereldWijd kent een Fonds Kleinschalige Projecten (FKP).

Financiële ondersteuning van projecten

Dit fonds wordt gevoed door de vergoeding die de stichting ontvangt voor de inzameling van textiel en schoeisel in de gemeente Uden.

Zij keert de verkregen gelden vooral uit aan haar Partners voor de materiële ondersteuning van hun projecten. Een klein deel wordt gebruikt om de activiteiten van de stichting te bekostigen.

Onder voorwaarden kunnen de Partners eenmaal per jaar een projectaanvraag indienen.
In bijzondere gevallen kunnen ook tussentijdse verzoeken worden ingediend.

Vanuit het bestuur ligt de coördinatie van het FKP bij de penningmeester Wim de Winter.


HET PROCES

  • U kunt uw aanvraag vóór 1 oktober indienen door onderstaand formulier in te vullen (en vergeet daarna niet op de knop “VERZENDEN” te klikken.)
  • Daarna beoordeelt een commissie van twee bestuursleden de aanvragen.
  • Indien gewenst kan zij bij u terugkomen met het verzoek voor aanvullende informatie.
  • De commissie doet een voorstel aan het gehele bestuur voor toekenning / afwijzing en de hoogte van het toe te kennen bedrag vóór eind november.
  • Het bestuur beslist over de uiteindelijke toekenning / afwijzing en de hoogte van het toe te kennen bedrag eind november / begin december.
  • De partner ontvangt een schrijven van het bestuur over de beslissing van de toekenning / afwijzing.
  • Bij toekenning wordt het bedrag door de penningmeester overgemaakt op het bij de stichting bekende bankrekeningnummer  van de Partner.

Op uw aanvraag zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. U dient een geregistreerde Partner te zijn van de stichting Uden WereldWijd te Uden, Volkel of Odiliapeel.

2. Vermeld als eerste de datum van uw aanvraag.
Mocht een eerdere aanvraag nog niet zijn gerealiseerd of mocht UWW nog geen afdoende verslaglegging en verantwoording van de toegekende financiële middelen hebben ontvangen, dan kan het bestuur besluiten deze aanvraag niet in behandeling te nemen.

3. Behandeling van een aanvraag voor een bijdrage uit het FKP kan alleen na volledige en afdoende invulling en ondertekening van het aanvraagformulier (mag ook digitaal via de website www.udenwereldwijd.org  of op papier).

4. Een uitgewerkte projectbeschrijving en -begroting waarvan het aangevraagde bedrag deel uitmaakt, dient bij de aanvraag te worden toegevoegd.

-De wijze van de beschrijving en de begroting laten wij aan u over. De één hanteert een meer schriftelijke presentatie terwijl de ander een meer administratieve benadering hanteert. Het gaat om de inhoud en de duidelijkheid van het project waaruit de noodzaak van de gewenste hulp blijkt.

5. Als u naast deze aanvraag ook aanvragen bij andere sponsoren of instellingen doet of gedaan hebt, verzoeken wij u deze met bedragen en sponsornaam te vermelden.

6. Indien een bijdrage wordt toegekend en overgemaakt is de aanvrager verplicht het geld alleen voor het opgegeven project op een directe en lokale wijze in het betreffende land te gebruiken.

– De bijdrage mag in geen geval gebruikt worden voor administratieve, interne en persoonlijke zaken of dekking van overheadkosten.

– Bij onjuist gebruik van de bijdrage of bij onvolledige verslaglegging behoudt het UWW  zich het recht voor om het bedrag terug te vorderen. De Partner zal onverwijld aan dit verzoek gehoor geven.

7. Achteraf geeft u, naast een inhoudelijk verslag, een financiële verantwoording van de bestede bijdrage.

8. Indien men zonder afmelding niet op de PartnerGroepBijeenkomst verschijnt, kan men voor dat betreffende jaar geen aanvraag bij het FKP indienen

9. Men dient ervoor te zorgen dat gegevens voor de website beschikbaar en actueel zijn ( bijv. profielschets organisatie) en dat regelmatig informatie over organisatie en projecten wordt toegezonden aan het secretariaat van UWW

Vul voor het aanvragen van financiële ondersteuning van uw project onderstaand formulier volledig in en vergeet daarna niet op de knop met rode tekst “VERSTUREN” te klikken.

Ook kunt u het formulier downloaden en per post verzenden. Download


Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Aanvraagformulier Fonds Kleinschalige Projecten

Organisaties die ingeschreven zijn als Partner van Stichting Uden WereldWijd kunnen met dit formulier een financiële ondersteuning aanvragen voor hun project. Gelieve het formulier volledig in te vullen Hiermee onderschrijft u de voorwaarden die aan een bijdrage uit het FKP verbonden zijn. (zie FKP voorwaarden hierboven) Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Wim de Winter. Telefonisch bereikbaar onder nummer 0630 006 720 of per e-mail moc.l1695892979iamto1695892979h@2re1695892979tniwe1695892979d.w1695892979
De aanvrager MOET reeds ingeschreven zijn als Partner van Uden WereldWijd! De vertegenwoordiger van uw organisatie moet in Uden, Volkel of Odiliapeel woonachtig zijn.
Gegevens lokale vertegenwoordiger
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Welke van de 17 werelddoelen worden nagestreefd?
Meerdere keuzes mogelijk
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Bent u bereid een korte presentatie over het project van deze aanvraag te geven tijdens een Partnergroepbijeenkomst?
Voldoet u volledig aan de FKP voorwaarden?
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Dank voor uw aanvraag. Door hieronder op de knop "Verstuur" te klikken verstuurt u de aanvraag naar Stichting Uden WereldWijd. Een kopie van uw aanvraag wordt automatisch naar uw e-mailadres verstuurd.
Privacy